پنج شنبه 8 مهر 1395

بیابان لوت

وجود یا عدم وجود حیات در بیابان لوت

لوت تنهاست!!!

با نگاهی گذرا به کارنامه فعالیت هایی که تاکنون توسط محققان خارجی و داخلی به منظور...  

"مسیر شیراز"

ادامه فعالیت های پژوهشی با گشایش مسیر شیراز در ....  

 

گـالری عکس
  •  
  •  

  •  
  •  
  •  

  •  
  •